ตรวจเครน ตรวจสอบอะไรบ้าง รายการไหนที่ต้องตรวจสอบ

ตรวจเครน ตรวจสอบอะไรบ้าง รายการไหนที่ต้องตรวจสอบ

ตรวจเครน

การตรวจเครนนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมต่างๆ มักมีเครนเป็นเครื่องมือในการช่วยทุ่นแรงสามารถใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักหลายๆ ตันโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการยกเคลื่อนย้ายเพราะการใช้แรงงานคนมีโอกาสเกิดอันตรายได้และยังเสียงที่สิ่งของจะได้รับความเสียหายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้เครนยกก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เช่นเดียวกันหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกิดความประมาท รวมถึงเครนไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการชำรุดเสียหายต่างๆ  

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานกับเครนมีหลายอย่าง เช่น บูมถล่ม เครนพลิกคว่ำ เกิดการชนกันของเครน เกิดการหล่นทับของวัตถุ ทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเสียชีวิตทันที เป็นต้น เครนที่ได้รับความเสียหาย ไม่พร้อมใช้งาน มีการชำรุด แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ดังนั้น การตรวจเครนจึงเป็นสิ่งสำคัญมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเครนหรือตรวจปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำปี พ.ศ. 2564 

ตรวจเครนมีรายการใดที่ต้องตรวจสอบบ้าง 

  • ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของเครนสภาพ รอยเชื่อมสภาพน๊อตและการคลายตัว 
  • ตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน ระบบหล่อลื่นเครน ระบบระบายความร้อน ระบบต่อกำลัง ระบบเบรกเครน ระบบควบคุมไฟฟ้าและระบบเชื้อเพลิง 
  • ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครนหรือปั้นจั่น ตรวจสอบชุด Limit switches  การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก 
  • ตรวจสอบสลิงเครน ม้วนรอก ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลางของสลิง โซ่และการชำรุดสึกหรอต่างๆ  
  • ตรวจสอบเช็คสัญญาณไฟแจ้งเตือนเครน สัญญาณเสียงความสว่างของไฟและระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจนหรือไม่ 
  • เมื่อตรวจสอบแล้วก็ต้องทำการทดสอบพิกัดการยก โดยใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย 

กรณีที่เป็นปั้นจั่นใหม่ให้ทดสอบพิกัดการยกอย่างปลอดภัยไม่เกิน 20 ตันและให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่าส่วนกรณีที่เครนใหม่หรือปั้นจั่นใหม่ขนาดมากกว่า 20 ตันแต่ไม่เกิน 50 ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มเติมอีก 5 ตันจากพิกัดการยกอย่างปลอดภัย 

กรณีปั้นจั่นใช้งานแล้วให้ทดสอบการลดน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดแต่ไม่เกินพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด กรณีปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดการยกในการทดสอบแทน 

การทำงานกับเครน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้นสูงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น หนึ่งในสาเหตุก็คือเครนไม่พร้อมใช้งานหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน ดังนั้น การตรวจเครนจึงสำคัญ ตรวจเครนจะต้องตรวจสอบรายการอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้คือแนวทางดีๆ ที่เราเอามาฝาก 

Comments are closed.