อบรมไฟฟ้า อบรมอะไร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อบรมไฟฟ้า อบรมอะไร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อบรม ไฟฟ้า

ไฟฟ้า พลังงงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการผลิต แต่การทำงานกับไฟฟ้า อาจมีอันตรายเกิดขึ้นเสมอ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ ดังนั้น การอบรมไฟฟ้า จึงมีความสำคัญมากๆ อบรมไฟฟ้า อบรมอะไร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง มาดูกัน

ได้เรียนรู้การตัดแยกระบบพลังงาน

การตัดแยกระบบพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือแหล่งจ่ายไฟหยุดการทำงาน จะต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้าในระบบแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้ จึงต้องทำการตัดหรือแยก แหล่งพลังงาน ความร้อน ไฮดรอลิกส์ พลังงานกล และแหล่งสะสมพลังงาน ที่ส่งมายังเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เหล่านั้น ด้วยการปลดหรือปิดแหล่งจายพลังงาน จากนั้นล็อคด้วย Lockout อุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปิดหรือจ่ายพลังงานได้ นอกจากนั้นยังต้องติดป้าย Tagout เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการตัดแยกระบบพลังงาน ปูพื้นฐานใหม่ ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์เหล่านั้นจริง

ได้ลงมือปฏิบัติจริง

ได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการจำลองขั้นตอนการตัดแยกระบบไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเพื่อรักษาระบบไฟฟ้า อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักๆ แล้วการอบรมไฟฟ้า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้ง 2 หัวข้อนี้ นอกจากนั้นก็ยังมีหัวข้ออื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งเป็นหัวข้อการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด โดย “กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558” กำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยไปกว่า 3 ชม. และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • การตรวจสอบระบบไฟฟ้า อันตรายจากการทำงานกับระบบไฟฟ้า
  • มาตรการป้องกันอันตราย
  • การควบคุมความเสี่ยง เมื่อต้องทำงานกับไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
  • การตัดแยกระบบไฟฟ้า

นอกจากการนั้นการปฐมพยาบาล หรือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัตรายจากไฟฟ้า ก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้เข้ารับการอบรมไฟฟ้า ควรรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเรียนรู้วิธีทำ CPR ฟื้นคืนชีพตามมาตรฐานสากลกับหุ่น พร้อมกับฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงๆ

อบรมไฟฟ้า อบรมอะไรบ้าง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง หลักๆ ก็มีประมาณนี้ การอบรมไฟฟ้า มีความสำคัญมาก เพราะความไม่รู้และความประมาท อาจนำมาสูงการสูญเสีย หากท่านใดสนใจเข้ารับการอบรมไฟฟ้า สามารถติดต่อไปยังสถาบันที่รับอบรมไฟฟ้าได้ เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น

Comments are closed.