ตรวจเครน ตรวจสอบอะไรบ้าง รายการไหนที่ต้องตรวจสอบ

ตรวจเครน

การตรวจเครนนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมต่างๆ มักมีเครนเป็นเครื่องมือในการช่วยทุ่นแรงสามารถใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักหลายๆ ตันโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการยกเคลื่อนย้ายเพราะการใช้แรงงานคนมีโอกาสเกิดอันตรายได้และยังเสียงที่สิ่งของจะได้รับความเสียหายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้เครนยกก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เช่นเดียวกันหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกิดความประมาท รวมถึงเครนไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการชำรุดเสียหายต่างๆ   อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานกับเครนมีหลายอย่าง เช่น บูมถล่ม เครนพลิกคว่ำ เกิดการชนกันของเครน เกิดการหล่นทับของวัตถุ ทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเสียชีวิตทันที เป็นต้น เครนที่ได้รับความเสียหาย ไม่พร้อมใช้งาน มีการชำรุด แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ดังนั้น การตรวจเครนจึงเป็นสิ่งสำคัญมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเครนหรือตรวจปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำปี พ.ศ. 2564  ตรวจเครนมีรายการใดที่ต้องตรวจสอบบ้าง  ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของเครนสภาพ รอยเชื่อมสภาพน๊อตและการคลายตัว ตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน ระบบหล่อลื่นเครน…

Read More